Pamisasanmetung at Pamikakapatad Uli Nang Ondoy

Keta pung milabas a dilubyu na ning bagyung Ondoy na dinalan keng balen tamu at keng maragul a parti ning Luzon, ikit tamu ngan pu makananu la misasan-metung reng Kapampangan para sopan reng mengasalanta. Istu pung aiisip ku ing mipalyaring ayta kekatamu, maski makalungut man at asnong karakal reng mengamate, ana naku man kaswelu keng pepakit tamung kabayanihan lalu na reng kekatamung Cabalen. Linto malino ing kekatamung pamisasan-metung at lugud kapara tau. Asno pu karakal reng memanyaup lakwas na karetang pamilya da reng mengasalanta keng Arayat. Tune pu at apagmaragul taya talaga ing lahing Kapampangan.

trayedya keti pilipinas uli ning bagyung ondoy

Istung atin daratang a bagyu o trahedya keng bie tamu, ana pung kasakit at balamu mangapirake at mangalasi tamu lub, ne po? Pero nung pikakayan taya mu, dakal tamu akit a mangasanting a aral kareng balang kapagsubukan. Sabyan da pin reng aliwa, ena naman ibie ning Guinu nung balu ng etamu agyung dalan. Dapat tamu mung tatagan ing lub tamu istung makaranas tamung makanini keng bie.

Lakwas yang masanting ing bie nung lalawen taya keng parting makayaslagan sala at aliwa keng madalumdum. Gawan tala pung inspirasyun reng alalampasan tamung pasakit keng bie at lalu tamung misiknangan lub kareng tutuking pagsubuk.
Jaypee David

Advertisements

9 Responses to “Pamisasanmetung at Pamikakapatad Uli Nang Ondoy”


 1. 1 Kurog Oktubre 7, 2009 bandang 7:06 umaga

  Malungkut ku pu uling aniang milabas a bagyu, pilan kareng kayabe mi keng kasalpantayanan reng mete, mikakamag-anak la.

  Pero, andyang makanita ing melyari, matula ku pa mu rin uling ikit ku ng lugud at malasakit keng balang metung.

  Dakal la pu reng kapatad a atiu kareng aliwang lugar at bansa reng pepadalang saup, at hanggang ngeni pu, alang patad ing pamamie dang saup kareng meapektuhan keng bagyu.

  Pero sana, e mu lulto ing lugud istung atin e masanting a kaganapan. E tana pu panenayan a atin pang mate o misakitan, bayu ta ipakit ing lugud ta karela…

 2. 2 ACRYLIQUE Oktubre 7, 2009 bandang 11:12 hapon

  Salamat king Apung Dyus. Ayus ku mu. Masakit ang milyari, pero makalampas tamu, mikalampas tamu.

  Ingat-ingat mu pane.

 3. 3 April Oktubre 8, 2009 bandang 9:34 umaga

  Tutung asnang katsura ing milyari kareng milabas a aldo kareng kekatang kabalen, lalu na king Arayat. Pero anaku mang kaswelung menakit at mekaramdam kareng taung sinaup at menantabe kareng mengasalanta king bagyung Ondoy. Kareng anti kanining sakuna, akakit tamu ing pamikalugud ning bawat metung. Ing masanting gawan tamu kanini, mamye tamung pasasalamat king Guino para kareng daratang a biyaya king aldo-aldo.

  April
  Stories from a Teenage Mom
  Mom on the Run
  Chronicles of a Hermit

 4. 4 Zorlone Oktubre 10, 2009 bandang 12:38 umaga

  I do not speak Capampangan, but the picture told me a lot. I do hope that our Kababayans would be able to bounce back from this momentary set back.

  My prayers are with the rest of the nation, asking for the rains to stop soon.

  Z

 5. 5 Jane Oktubre 11, 2009 bandang 1:56 umaga

  Ayalben yu la re tang macasaque queng balsa? Balamu mipafamilia la caibat dinalusung la quing lalam ning tete, caibat misalbag la calampas da quetang tete. Sundu ye y ning Mequeni Cabalen ban canita atin namang ababasa diquil qng balayan ta mu. Manyaman ing local a indredus…woot…woot…

 6. 6 Jaypee Oktubre 11, 2009 bandang 3:09 hapon

  @Jane. Aywa ayalben ko reta. Makalunus la rugu uling ana kabilis ing agus ning danum. Ita pin metung a miligtas anyang ininterview de, eno pa kanu ikit reng adwa ng anak a mangalati. Lakwas kung medurug pusu anyang sinabi na na aldo na kanu ning kebaitan na ning metung itang aldo ayta. Sana mu rugu miligtas la ring anak.

 7. 7 WildCat Oktubre 14, 2009 bandang 10:42 umaga

  Wow, dialect din ito ng magulang ko, sa katunayan ay madali akong nakakaintindi nito pero hindi ko aakalaing hirap palang basahin at intindihin kapag nasa letra na.

 8. 8 Kurog Oktubre 26, 2009 bandang 3:33 umaga

  @ WildCat

  Oo, mahirap talaga siya basahin, kahit nga ako na dito na sa Pampanga lumaki, at kahit Kapampangan ang mama ko, hirap na hirap pa rin ako magsalita at magbasa ng Kapampangan. Kailangan ko pang ulit-ulitin ang pagbabasa at kailangan ko pang i-review ng ilang beses yung mga comments na sinusulat ko para masigurong walang (o very minimized yung mga) error. ^_^


 1. 1 pamisasanmetung at pamikakapatad uli nang ondoy « panyulat kapampangan Trackback nasa Hunyo 22, 2010 bandang 1:40 hapon

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s

%d bloggers like this: