Tungkul

Ing Mequeni Cabalen metung yang blog na kolaborasyun da reng adwang blogsita (Jaypee David, Julius Mariano) na matamang susulat bilang suporta keng makakalingwan a tune gayut na ning amanung sisuan.

Kambe da reng taung susuporta kekami, ikayu, at reng kekeng talindo (dream) king pamagpalawig ning kekeng blog, atuklasan tamu sana na ikatamu ngan, atin tamung upaya para ipasyag ing kalalangan (arts) kapampangan at cultura at katungkulan para protektan ya ini.

Misan pa, ing Guinu ya na sanang maging sikanan tamung lahing kapampangan at kaya ngan ipanibala ing kekatang pamangailangan. Ya ing kekatang pastul na mamye siwala keng bayung bukas, keng panyulung at keng moral a transpormasyun da reng bawat kapampangan, deng bawat tau, deng bawat Pilipinu.

Advertisements